Política de privadesa

1. Dades del Responsable del Tractament

  • Denominació Social: XXXXXX , d’ara endavant, «L’empresa».
  • Nom comercial: XXXXXX
  • Domicili Social: XXXXXX
  • NIF: XXXXXXX
  • Telèfon: XXXXXXX
  • Email: XXXXXXX

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats: Llista tots els propòsits per als quals es recullen dades. Per exemple: gestió de la comunicació, enviament de newsletter, etc.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recaptades

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Explica a quina categoria pertanyen les dades que reculls: personals, de feina, financers, personals, metges…

4. Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. Cessió de Dades

Si no es preveuen cessions de dades a terceres empreses, utilitza el següent fragment de text: No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi. En cas contrari, llista quines dades es transfereixen a cada empresa i les dades identificatives de la mateixa, així com un enllaç per poder exercir els seus drets d’usuari davant seu.

6. Derechos del Usuario

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, derecho a solicitar su rectificación o supresión, derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, derecho a oponerse al tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos y así mismo, a revocar el consentimiento otorgado. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

6.1. ¿Cómo ejercitar mis derechos?

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede acudir a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. Los datos de contacto para el ejercicio de sus derechos son el teléfono teléfono de tu empresa y el correo electrónico: email de tu empresa. Recuerde acompañar una copia de un documento que nos permita identificarle.

7. Consentimiento para envío de Comunicaciones Electrónicas

Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, completando el formulario de recogida de datos y marcando la correspondiente casilla “Acepto el envío de comunicaciones electrónicas”, está otorgando el consentimiento expreso para enviarle a su dirección de correo electrónico, teléfono, fax u otro medio electrónico en envío de información acerca de la Empresa.
Skip to content